Hỗ trợ ứng dụng bảo hiểm (Insurance Application Help)

Văn bản HealthVIET để 76000 giúp ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế và nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi tối đa là 5 tin nhắn trong một tháng ⃒ Trả lời tin nhắn STOP để xóa tên khỏi danh sách nhận tin ⃒ Có áp dụng mức cước tin nhắn & dữ liệu tiêu chuẩn.

 

Nếu quý vị đã nộp đơn xin bảo hiểm y tế qua Maryland Health Connection, quý vị sẽ sớm nhận được một thư thông báo với những thông tin cập nhật về đơn xin của quý vị. Nếu quý vị nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, các thư mẫu được nêu trên trang này có một bản tóm tắt về những thư thông báo phổ biến nhất được Maryland Health Connection gửi tới bằng ngôn ngữ của quý vị.

Một số thông tin quan trọng đối với quý vị để giúp quý vị hiểu và hoàn thành đơn xin. Chúng tôi đã dịch những thông tin này vào phần dưới đây.

 • Enrollment Application in Progress\Đang hoàn thành đơn xin ghi danh
 • Decision About Your Health Coverage\Quyết định về bảo hiểm y tế của quý vị
 • Additional Verification Required\Yêu cầu xác minh bổ sung
 • Change Reporting/Final Determination for Healthcare Coverage\Khai báo thay đổi/Quyết định cuối cùng về Bảo hiểm Y tế
 • Successful Enrollment\Ghi danh thành công

Các bản tóm tắt và bản dịch kèm theo thông báo này được biên soạn bởi Hiệp hội Chăm sóc Chính (Primary Care Coalition) và chưa được duyệt xét hay phê chuẩn bởi Maryland Health Connection.

Additional Verification Documents\Các giấy tờ xác minh bổ sung

 • Gửi một giấy tờ cho từng kiểu yêu cầu xác minh
 • Có đôi khi một giấy tờ có thể đáp ứng hai yêu cầu xác minh, ví dụ, phần lớn các giấy tờ dùng để chứng minh tư cách công dân cũng đồng thời có thể dùng để chứng minh nhận dạng cá nhân
 • Hãy gửi bản sao, không gửi giấy tờ gốc vì có thể quý vị sẽ không nhận lại được những giấy tờ đó
 • Cách nhanh nhất để gửi các giấy tờ là quét ảnh (scan) những giấy tờ đó bằng điện thoại thông minh và tải các ảnh quét kèm theo đơn xin trực tuyến của quý vị. Nếu quý vị không có máy điện toán, quý vị có thể đến thư viện công cộng để sử dụng một máy điện toán có kết nối Internet 

 

Các giấy tờ xác minh bổ sung

Chứng minh tư cách công dân Chứng minh nhận dạng cá nhân Chứng minh mức thu nhập
•       Giấy tờ nhận con nuôi

•       Chứng nhận nhập tịch

•       Chứng nhận Tư cách công dân Hoa Kỳ

•       Giấy khai sinh

•       Giấy chứng sinh

•       Những giấy tờ cần thiết để một đứa trẻ đáp ứng được các yêu cầu được nêu trong đoạn 101 thuộc Đạo Luật Tư Cách Công Dân Trẻ Em (Child Citizenship Act)

•       năm 2000 (8 U.S.C. 1431)

•       Chứng minh Thực hiện Trách nhiệm Dân sự (Civil Service) trước ngày 1 tháng 6 năm 1976

•       Khu Vực Miền Bắc Mariana Thẻ Nhận Dạng Cá Nhân

•       Chứng nhận sinh ở nước ngoài đối với Công dân Hoa Kỳ

•       Thẻ Nhận dạng Công dân Hoa Kỳ

•       Hồ sơ Quân dịch Hoa Kỳ

•       Hộ chiếu Hoa Kỳ

•       Giấy khai sinh Hoa Kỳ

•       Giấy khai sinh

•       Hồ sơ phòng khám, bác sĩ, bệnh viện, hay trường học

•       Giấy phép lái xe do Tiểu bang hay Vùng lãnh thổ cấp

•       Kết quả xác minh nhận dạng cá nhân từ cơ quan chính quyền Liên bang hoặc Tiểu bang

•       Kết quả xác minh nhận dạng cá nhân từ một cơ quan quản lý Làn đường Tốc hành (Express Lane)

•       Thẻ nhận dạng hay giấy tờ chính được chính quyền liên bang, tiểu bang hay địa phương cấp

•       Thẻ nhận dạng người phụ thuộc của quân nhân

•       Các giấy tờ Bộ lạc Người Mỹ Bản Xứ

•       Thẻ nhận dạng học sinh

•       Bản khai có tuyên thệ đã ký

•       Ba giấy tờ chứa đựng những thông tin nhất quán chứng thực cho nhận dạng cá nhân của người nộp đơn

•       Thẻ Thủy thủ Thương nghiệp Duyên Hải Hoa Kỳ (Coast Guard Merchant Mariner)

•       Thẻ quân dịch Hoa Kỳ hoặc hồ sơ quân dịch

•       Hồ sơ kinh doanh

•       Chi phiếu thu nhập hiện tại

•       Bản khai ở Bộ Lao Động

•       Thư giới thiệu của Hãng sở

•       Bản khai nguồn thu nhập

•       Hồ sơ thuế thu nhập

•       Các phiếu lương gần đây nhất (4 phiếu nếu trả lương hàng tuần; 2 phiếu nếu trả lương hai tuần một lần; hoặc 1 phiếu nếu trả lương hàng tháng)

•       Thông báo về Trợ cấp Hưu trí

•       Bản khai về các thu nhập theo kế hoạch

•       Hồ sơ thuế

•       Tờ khai thuế

•       Thông báo trợ cấp thất nghiệp

Cách nộp các giấy tờ cho Maryland Health Connection

Trực tuyến

 • Để nộp các giấy tờ qua mạng, hãy truy cập vào trang www.marylandhealthconnection.gov và thực hiện theo các bước sau đây:
 • Nhấp vào “Sign-In” (Đăng nhập), nhập ID Người sử dụng và Mật khẩu của quý vị và nhấp vào “Login”
 • Nhấp vào thẻ “My Inbox
 • Đối với từng giấy tờ được yêu cầu:
  • Chọn “Verifications” (Xác minh) trong menu trải xuống Document Category (Phân loại Giấy tờ) và chọn vào kiểu giấy tờ mà quý vị
  • chuẩn bị cung cấp trong menu trải xuống Document Type (Kiểu giấy tờ)
  • Chọn số người trong hộ gia đình quý vị mà giấy tờ này chứng minh
  • Cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết
  • Nhấp vào nút “Browse” (Duyệt tìm) và chọn tập tin giấy tờ từ máy điện toán/máy tính bảng/máy tính xách tay của quý vị và nhấp vào “Open” (mở) (nếu
  • quý vị không có (các) giấy tờ ở dạng điện tử thì quý vị cần phải gửi các giấy tờ của mình qua đường bưu điện
  • tờ bọc ngoài được gửi kèm trong thông báo của quý vị. Để in bản sao của tờ bọc ngoài, hãy nhấp vào đường dẫn “I don’t
  • have an electronic copy and need to mail my document” (Tôi không có bản sao điện tử và cần phải gửi giấy tờ qua đường bưu điện.)
  • Để thêm giấy tờ khác, hãy nhấp vào đường dẫn “Add Another Document” (Thêm giấy tờ khác)
 • Nhấp vào “Submit” (Nộp) để nộp các giấy tờ của quý vị

Qua đường bưu điện:

 • P.O. Box 2160, Manchester, CT 06045
 • Quý vị phải nộp cả tờ bọc ngoài được gửi kèm theo thông báo cùng với bất cứ giấy tờ nào mà quý vị gửi qua đường bưu điện
 • Nếu quý vị có thắc mắc về các giấy tờ được chấp nhận, hãy gọi tới số 1-855-642-8572 (điện văn TTY: 1-855-642-8573).
 •  

Appeal Rights and Deadlines\Các Quyền Kháng Cáo và các Hạn chót

 • Nếu có sai sót xảy ra
 • Quý vị có thể kháng lại bất cứ quyết định nào mà quý vị nhận được từ Maryland Health Connection. Quý vị hay người đại diện được ủy quyền của quý vị có 90 ngày từ ngày ghi trên quyết định để yêu cầu tổ chức một phiên điều trần. Người đại diện được ủy quyền là một người mà quý vị chọn để đứng ra thay mặt cho quý vị làm việc với Maryland Health Connection, ví dụ như người thân hay một người nào đó mà quý vị tin tưởng. Một số Người đại diện được ủy quyền có thể có thẩm quyền pháp lý để đại diện cho quý vị.
 • Để yêu cầu tổ chức một phiên điều trần:
 • Qua đường bưu điện: Hãy điền đầy đủ thông tin vào Biểu mẫu Yêu Cầu Điều Trần kèm theo hoặc viết một yêu cầu gửi tới:
 • Maryland Health Connection
 • P.O. Box 857
 • Lanham, MD 20703
 • Hoặc:
 • Office of Administrative Hearings (Văn Phòng Phụ Trách Điều Trần Hành Chính)
 • 11101 Gilroy Road
 • Hunt Valley, MD 21031
 • Qua email: Điền đầy đủ thông tin và quét ảnh biểu mẫu Yêu Cầu Điều Trần (Request for Hearing) được gửi kèm theo thư này hoặc viết email tới địa chỉ:
 • MHBE.Appeals@Maryland.gov
 • Qua điện thoại: Gọi tới Maryland Health Connection theo số 1-855-642-8572 (Điện văn TTY: 1-855-642-8573).
 • *Vui lòng ghi rõ ID Cá nhân của quý vị được in ở trên đầu của thông báo này lên tất cả các yêu cầu.
 • Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi và muốn nói chuyện với một ai đó về quyết định đó, hoặc nếu quý vị cần sự trợ giúp để yêu cầu một phiên điều trần, hãy gọi theo số 1-855-642-8572 (điện văn TTY: 1-855-642-8573) hoặc ghé thăm một Sở Y Tế địa phương, Sở Dịch Vụ Xã Hội địa phương, hoặc một Đoàn Thể Kết Nối theo vùng. Nếu quý vị kháng lại quyết định của chúng tôi, quý vị sẽ có một phiên điều trần. Phiên điều trần là cuộc gặp gỡ giữa quý vị, một người đại diện từ
 • Maryland Health Connection, và một viên chức phụ trách điều trần. Quý vị có thể nói chuyện với họ về lý do tại sao quý vị cho rằng đã có sai sót xảy ra.
 • Để chuẩn bị cho phiên điều trần:
 • Quý vị có thể đưa bạn bè, người thân, người làm chứng hay luật sư đến dự phiên điều trần nếu quý vị muốn.
 • Quý vị nên mang theo bất cứ giấy tờ hay thông tin nào cần thiết để giúp chúng tôi hiểu rõ các mối quan ngại của quý vị.
 • Quý vị có thể xem lại các giấy tờ của chúng tôi nói về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị vào bất cứ lúc nào.
 • Đối với khả năng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp Medicaid hay Bảo phí MCHP:
 • Nếu quý vị có chương trình Medicaid hay Bảo phí MCHP, quý vị có thể hội đủ điều kiện giữ lại chương trình bảo hiểm y tế hiện tại của mình nếu quý vị kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này. Liên hệ theo số 1-855-642-8572 (điện văn TTY: 1-855-642-8573) để tìm hiểu thêm thông tin. Nếu quý vị tiếp tục nhận được các khoản trợ cấp và quý vị mất quyền kháng cáo, quý vị có thể phải trả lại những khoản trợ cấp mà quý vị đã nhận được.
 • Kết quả kháng cáo của quý vị có thể thay đổi chương trình bảo hiểm mà quý vị hay những người khác trong hộ gia đình của quý vị hội đủ điều kiện tham gia.
 • Để Hội đủ điều kiện tham gia Chương trình Bảo hiểm Y tế Hội đủ điều kiện:
 • Nếu quý vị đã được xác định hội đủ điều kiện tham gia vào chương trình bảo hiểm y tế hội đủ điều kiện và quý vị kháng cáo trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, quý vị có thể tiến hành quy trình xét khả năng hội đủ điều kiện. Quy trình này bao gồm ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế hội đủ điều kiện và tiếp nhận bất cứ trợ giúp tài chính thích hợp nào mà quý vị hiện đang đủ điều kiện nhận. Kết quả kháng cáo của quý vị có thể thay đổi chương trình bảo hiểm mà quý vị hay những người khác trong hộ gia đình của quý vị hội đủ điều kiện tham gia. Để được hỗ trợ chuẩn bị kháng cáo khi bị từ chối ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế hội đủ điều kiện hay khả năng hội đủ điều kiện đối với tín dụng thuế để trả trước bảo phí hay cắt giảm chia sẻ chi phí, quý vị có thể liên hệ tới Bộ phận Giáo dục và Trợ giúp Y tế của Văn phòng Trưởng lý (Office of the Attorney General’s Health Education and Advocacy
 • Unit) trực tuyến tại địa chỉ www.MarylandCares.org hoặc theo số điện thoại 410-528-1840 hoặc số miễn cước 1-877-261-8807. Bộ phận HEAU có thể hỗ trợ quý vị nhưng không đứng ra đại diện cho quý vị ở phiên điều trần.
 • Forms to Request a Hearing\Các Biểu Mẫu Yêu Cầu Điều Trần (Phải được gửi bằng Tiếng Anh]

Recent Posts