Tiếng Việt (Vietnamese)

Quý vị đang băn khoăn về chương trình Bảo hiểm Y tế mới của mình?

Tận dụng hết quyền lợi của chương trình bảo hiểm y tế của quý vị bằng
việc tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cần thiết cho quý vị. DestinationHealth có
các công cụ và thông tin để giúp quý vị phát huy hết lợi ích của chương
trình bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình.

• Những gì quý vị phải trả để được chăm sóc y tế
• Những dịch vụ mà chương trình bảo hiểm y tế chi trả cho quý vị
• Cách thức tiếp nhận dịch vụ y tế
• Giá trị của việc nhận được dịch vụ chăm sóc phù hợp, đúng nơi và
đúng thời điểm

Văn bản HealthVIET để 76000 giúp ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế và nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi tối đa là 5 tin nhắn trong một tháng ⃒ Trả lời tin nhắn STOP để xóa tên khỏi danh sách nhận tin ⃒ Có áp dụng mức cước tin nhắn & dữ liệu tiêu chuẩn.