Money Talk: Những gì quý vị phải trả để được chăm sóc y tế

Chương trình bảo hiểm y tế phức tạp nhưng cũng rất có giá trị. Những chi phí
mà quý vị phải trả cho bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể khiến
cho quý vị vò đầu bứt tai. Có ba cách thức cơ bản mà quý vị thanh toán.

Tiền bảo phí (Premium): Đây là khoản tiền quý vị phải trả định kỳ cho hãng bảo
hiểm. Khoản tiền này giống như phí thành viên. Điều rất quan trọng là quý vị phải trả khoản tiền này mỗi tháng vào ngày đến hạn trả. Nếu quý vị quên không trả, có thể quý vị sẽ bị mất bảo hiểm.

Khoản đồng trả (Copay): Đây là khoản tiền quý vị trả khi quý vị tiếp nhận dịch vụ
chăm sóc sức khỏe. Một dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể là bất cứ dịch vụ nào
từ việc quý vị đến phòng khám của bác sĩ đến việc nhận thuốc kê toa. Khoản đồng
trả (Copay) là một khoản tiền cố định được tính theo loại hình dịch vụ: tiếp nhận dịch vụ chăm sóc chính, dịch vụ chăm sóc chuyên môn, chăm sóc cấp cứu hay chăm sóc tại bệnh viện..v.v. Phần lớn các khoản đồng trả (copay) là từ $5 đến $30 tùy thuộc vào dịch vụ quý vị tiếp nhận. Khoản đồng trả (copay) khi tiếp nhận dịch vụ ở phòng cấp cứu hay chăm sóc trong bệnh viện thường đắt hơn. Những khoản
tiền đó có thể lên tới $300. Các khoản đồng trả (copay) của quý vị được liệt kê trên thẻ bảo hiểm của quý vị, nếu quý vị không thấy, quý vị có thể gọi tới số dịch vụ thành viên để yêu cầu trợ giúp.

Khoản đồng bảo hiểm (Co-insurance): Đây là khoản tiền mà quý vị phải trả khi quý vị tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đól à một phần trong tổng chi phí của dịch vụ, không phải là khoản tiền cố định. Hãng bảo hiểm y tế của quý vị sẽ nhận được một hóa đơn ghi rõ phần tiền còn lại của tổng chi phí, nhưng họ không trả cho đếnk hi quý vị đã chi dùng hết khoản khấu trừ. Nếu hãng bảo hiểm y tế của
quý vị không trả cho dịch vụ đó thì quý vị sẽ nhận được hóa đơn.

Khoản khấu trừ (Deductible): Đây là khoản tiền mà quý vị phải trả mỗi năm trước khi hãng bảo hiểm của quý vị bắt đầu chi trả (copay). Khi quý vị tiếp nhận một dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì quý vị sẽ phải trả khoản đồng trả. Khoản tiền đó được lấy ra từ tổng chi phí dịch vụ và hóa đơn dịch vụ đó sẽ được gửi tới cho
hãng bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị đã đáp ứng được yêu cầu về khoản khấu trừ cho năm bảo hiểm thì hãng bảo hiểm sẽ trả phần tiền còn lại trên hóa đơn. Nếu quý vị chưa đáp ứng được yêu cầu về khoản khấu trừ thì hãng bảo hiểm của quý vị sẽ không trả phần tiền dịch vụ còn lại và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sẽ gửi hóa đơn tới cho quý vị. Hãng bảo hiểm của quý vị sẽ theo dõi các khoản tiền này để họ biết được khi nào quý vị đạt được yêu cầu về khoản khấu trừ và khi đó đến lượt họ bắt đầu phải chi trả.

Deductible Chart VT

 

 

Nói chung, các chương trình bảo hiểm với mức phí bảo hiểm thấp thường yêu cầu các khoản khấu trừ cao mà quý vị phải trả mỗi năm trước khi hãng bảo hiểm bắt đầu chi trả. Các chương trình có mức phí bảo hiểm cao thường có các yêu cầu về khoản khấu trừ thấp.

Khoản đồng trả (copay)so với khoản đồng bảo hiểm (co-insurance): Biết những gì cần phải trả khi tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với khoản đồng trả dễ dàng hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với khoản đồng bảo hiểm. Với khoản đồng bảo hiểm quý vị phải trả một khoản tiền cố định dù chi phí của dịch vụ đó là bao nhiêu hay quý vị còn lại bao nhiêu khoản khấu trừ. Với khoản tiền cùng bảo hiểm quý vị phải trả một tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí.

Hãy nhớ, thẻ bảo hiểm y tế của quý vị là tấm vé để quý vị tiếp nhận dịch vụ chăm sóc. Luôn luôn mang thẻ theo mình để quý vị sử dụng đến khi cần tiếp nhận một dịch vụ chăm sóc sức khỏe.